• شماره های پیشین

 • معرفي نشريه

  مجله علمی - پژوهشی روانشناسی 

  فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی

   

   

  مجله علمی- پژوهشی روانشناسی، یکی از مجله های انجمن ایرانی روانشناسی است که به صورت فصلی و دسترسی آزاد منتشر می شود. این مجله از سال ۱۳۷۶ تا کنون به صورت مستمر انتشار یافته است.

  حوزه‌هایی که این مجله مقاله می‌پذیرد عبارت است از:

  • - روانشناسی بالینی و آسیب شناسی روانی
  • - روانشناسی تربیتی و تحولی
  • - روانشناسی شناختی و نوروسایکولوژی
  • - روانشناسی صنعتی-سازمانی
  • - روانشناسی کودکان با نیازهای خاص
  • - روانشناسی خانواده
  • - مشاوره تحصیلی و شغلی و توانبخشی
  • - روانسنجی

  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - رابطه خودتنظیمی با تاب آوری تحصیلی با میانجیگری انگیزش خودمختار
   مریم عطایی بهرام صالح صدق پور حسن  اسدزاده ابوطالب سعادتی شامیر
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   هدف از اين پژوهش بررسي رابطه علّي خودتنظيمي با تاب آوري تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي انگيزش خودمختار است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان کارشناسي دانشگاه هاي دولتي تهران در سال تحصيلي 97-98 تشکيل مي دادند. از اين جامعه 360 نفر انتخاب شدند. شيوه نمونه گيري به صورت چکیده کامل
   هدف از اين پژوهش بررسي رابطه علّي خودتنظيمي با تاب آوري تحصيلي با توجه به نقش واسطه اي انگيزش خودمختار است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان کارشناسي دانشگاه هاي دولتي تهران در سال تحصيلي 97-98 تشکيل مي دادند. از اين جامعه 360 نفر انتخاب شدند. شيوه نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي انجام گرفت. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه خود تنظيمي بوفارد (1995)، پرسشنامه انگيزش تحصيلي والرند (1989)، و پرسشنامه تاب آوري تحصيلي مارتين (2003) بودند. داده ها با استفاده از مدل يابي روابط علّي (تحليل مسير) مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که خودتنظيمي بر تاب آوري اثر مستقيم و معنادار دارد، به اين معني که افزايش خودتنظيمي در يادگيرندگان ميتواند موجب ارتقاء تاب آوري در آنان شود. همچنين رابطه انگيزش خودمختار و تاب آوري مستقيم و منفي است که بدليل انگيزش بيروني است و نشان دهنده آن است انگيزش غير خودمختار تاب آوري تحصيلي را کم مي کند. علاوه براين چون رابطه کل متغير خودتنظيمي کمتر از رابطه مستقيم آن با تاب آوري است، احتمال نقش ميانجي انگيزش خودمختار منتفي نمي باشد. بنابراين نه تنها تاب آوري يادگيرندگان به گونه مستقيم از طريق خودتنظيمي قابل پيش بيني است بلکه اين رابطه از طريق انگيزش خودمختار تحصيلي نيز ميانجيگري مي شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان
   مژده علیزاده مراد یاری دهنوی
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   پژوهش حاضر با هدف «تعيين پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر» انجام گرديده است. اين پژوهش در چهارچوب روش تحقيق کيفی و از نوع پديدارشناختی است. بر اين اساس 14 دانشجوی دانشگاه شهيد باهنر کرمان با روش نمونه گيری داوطلب- هدفمند انتخاب و با آنها مصاح چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف «تعيين پديدارشناختی عوامل آرامش بخش در دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر» انجام گرديده است. اين پژوهش در چهارچوب روش تحقيق کيفی و از نوع پديدارشناختی است. بر اين اساس 14 دانشجوی دانشگاه شهيد باهنر کرمان با روش نمونه گيری داوطلب- هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه نيمه ساختاريافته انجام شد. تحليل مصاحبه ها با استفاده از روش کلايزی انجام گرفت. يافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل آرامش بخش را با توجه به تجارب زيسته دانشجويان می توان در چهار مضمون اصلي عوامل ميان فردی، عوامل درون فردی، عوامل معنوی و عوامل محيطی با 9 زيرمضمون قرار داد. همچنين عوامل سلب آرامش را نيز می توان در چهار مضمون اصلي کاهش اخلاق شهروندی، افکار مزاحم، احساس طردشدگی و احساس ناامني با 5 زيرمضمون قرار داد. نتايج پژوهش حاکی از آن است که خانواده و معنويت بنيادی ترين نقش را در افزايش آرامش بخشی دانشجويان دارند و از طرف ديگر کاهش اخلاق شهروندی و وجود افکار آزاردهنده در ذهن دانشجويان مهمترين عوامل سلب آرامش محسوب می شوند. هر چند که عوامل ديگر در اين دو زمينه نيز داراي اهميت می باشند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - رابطۀ بين سبک دلبستگی و هويت اخلاقی: نقش واسطه ای همدلی
   قصیده حجتی زهرا نقش محمد خدایاری فرد
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة سبکهاي دلبستگي و هويت اخلاقي با نقش واسطهاي همدلي انجام شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکتکنندگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان دختر پاية تحصيلي دهم مدارس دولتي شهر همدان بودند که به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابز چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطة سبکهاي دلبستگي و هويت اخلاقي با نقش واسطهاي همدلي انجام شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي بود. شرکتکنندگان تعداد 350 نفر از دانشآموزان دختر پاية تحصيلي دهم مدارس دولتي شهر همدان بودند که به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش، مقياس هويت اخلاقي آکوئينو و ريد (2002)، مقياس همدلي اساسي جوليف و فارينگتون (2006) و پرسشنامة دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد (1996) بودند. دادههاي بهدست آمده با روشهاي همبستگي و تحليل مسير و با استفاده از نرمافزارهاي SPSS و Lisrel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که مدل پيشنهادي محقق با دادههاي اين پژوهش، برازش مناسبي دارد و سبک دلبستگي ايمن پيشبينيکنندة مثبت و معنادار هويت اخلاقي و سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا، هر دو پيشبيني کنندة معنادار و منفي هويت اخلاقي بودند. همچنين، دلبستگي ايمن پيشبيني کنندة مثبت همدلي و دلبستگي اجتنابي پيشبيني کنندة منفي، همدلي بود و در اين ميان، تنها ارتباط دلبستگي دوسوگرا با همدلي معنادار نبود. لذا والدين با داشتن سبک دلبستگي ايمن و به واسطه همدلي قادر خواهند بود هويت اخلاقي را در فرزندان خود ايجاد کنند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر علايم خلقی و جسمی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی
   سمیه  شهابی وند افروز  افشاری لیلا چراغ ملایی
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   اين پژوهش با هدف بررسی کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر کاهش علايم جسمی و خلقی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی انجام شد. پژوهش حاضر يک مطالعۀ آزمايشي تک موردی همراه با طرح خطوط پايه چندگانه و جامعۀ آن شامل تمامی دانش آموزان ابتدايی (پسر و دختر) در سال تحص چکیده کامل
   اين پژوهش با هدف بررسی کارآمدی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر آسيب بر کاهش علايم جسمی و خلقی کودکان دارای سابقۀ آسيب بين فردی انجام شد. پژوهش حاضر يک مطالعۀ آزمايشي تک موردی همراه با طرح خطوط پايه چندگانه و جامعۀ آن شامل تمامی دانش آموزان ابتدايی (پسر و دختر) در سال تحصيلي 98-99 در شهرستان سقز بود. از طريق نمونه گيری در دسترس تعداد 4 دانش آموز (8-12 ساله) با سابقۀ آسيب بين فردی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرم والد و کودک پرسشنامه رويدادهای آسيب زای زندگی (LITE-P, LITE-C)، مقياس گزارش کودک و والد از علائم پس ضربهای (CROPS, PROPS) و از مقياس شکايات روان تنی تاکاتا ساکاتا در مرحلۀ خط پايه (A)، دو جلسه اول، دو جلسه ميانی، دو جلسه پايانی و همچنين بعد از پايان مداخله در جلسات پيگيري استفاده شد. در مرحلة آزمايشي (B) هر کدام از اين چهار نفر به طور ميانگين تحت 14 جلسه درمان با پروتوکل TF-CBT به صورت انفرادی قرار گرفتند. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS-25 و تحليل نموداری، تعيين درصد بهبودی، همچنين شاخص های آمار توصيفی، تحليل واريانس با اندازه گيری مکرر و t همبسته استفاده گرديد. نتايج نشان داد که پيشرفت های بالينی و آماری معني داری در کاهش علائم جسمی و خلقی کودکان و همچنين کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه آنها به دست آمد که در 3 هفته پيگيری هم اين پيشرفت ها حفظ شدند. به اين ترتيب درمان مذکور بر کاهش علائم خلقی و جسمی کودکان داراي سابقۀ آسيب بين فردی مؤثر است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تبيين اثر ميزان تحصيلات والدين بر خودپنداره دانش آموزان مقطع متوسطه براساس نقش ميانجي گر کيفيت رابطه والد-فرزند
   آرزو سادات ملک نیا کیانوش هاشمیان خدیجه  ابوالمعالی الحسینی
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   با هدف تبيين نقش ميانجي کيفيت رابطه والد- فرزند بين تحصيلات والدين بر خودپنداره 391 دانشآموز (195 دختر و 195 پسر) جامعه آماري دانش آموزان متوسطه شهر تهران با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه مورد بررسي به پرسشنامه متشکل از پايگاه اقتصادي اجتماعي، چکیده کامل
   با هدف تبيين نقش ميانجي کيفيت رابطه والد- فرزند بين تحصيلات والدين بر خودپنداره 391 دانشآموز (195 دختر و 195 پسر) جامعه آماري دانش آموزان متوسطه شهر تهران با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه مورد بررسي به پرسشنامه متشکل از پايگاه اقتصادي اجتماعي، پرسشنامه ارزيابي رابطه والد- فرزند و پرسشنامه خودپنداره پاسخ دادند. در اين پژوهش از روش مدليابي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد که اثر کل، ميزان تحصيلات پدر (05/0>p، 163/0=β) و ميزان تحصيلات مادر (05/0>p،270/0=β) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است. اثر غيرمستقيم ميزان تحصيلات پدر (01/0> p، 069/0=β) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است. همچنين اثر کيفيت رابطه پدر-فرزند (01/0> p،310/0=β) و کيفيت رابطه مادر- فرزند (01/0>p، 163/0=β) بر خودپنداره فرزندان مثبت و معنادار است اثر غيرمستقيم ميزان تحصيلات پدر (01/0>p، 069/0=β) برخلاف اثر غيرمستقيم ميزان تحصيلات مادر بر خودپنداره فرزندان مثبت و در سطح 01/0 معنادار است و کيفيت رابطه پدر- فرزند برخلاف کيفيت رابطه مادر- فرزند اثر ميزان تحصيلات بر خودپنداره دانش آموزان را ميانجيگري مي کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با غذا خوردن هيجاني کودک: نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک
   مهدیه سرشار شیرین زینالی
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   مشکلات غذاخوردن کودکان، به عنوان يکي از عوامل مؤثر در رشد و عملکرد، از عوامل متعدد محيطي و ارتباطي تاثير ميپذيرد. از جمله اين عوامل مي توان به مؤلفه هاي روانشناختي مادر و تنظيم هيجانات کودک اشاره نمود. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش مدلسازي غذاخوردن کودکان هيجاني براساس مت چکیده کامل
   مشکلات غذاخوردن کودکان، به عنوان يکي از عوامل مؤثر در رشد و عملکرد، از عوامل متعدد محيطي و ارتباطي تاثير ميپذيرد. از جمله اين عوامل مي توان به مؤلفه هاي روانشناختي مادر و تنظيم هيجانات کودک اشاره نمود. بنابراين هدف اصلي اين پژوهش مدلسازي غذاخوردن کودکان هيجاني براساس متغيرهاي سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک بود. در اين پژوهش 250 نفر (150 نفر دختر و 100 نفر پسر) 12 و 13 ساله مدارس شهر اروميه به همراه مادرانشان انتخاب شدند و مادران پرسشنامه هاي غذاخوردن ذهن آگاهي، سبک دلبستگي و باورها را تکميل نمودند. همچنين کودکان نيز پرسشنامه هاي تنظيم هيجان و غذاخوردن هيجاني را تکميل نمودند. نتايج در بخش تحليلي داده ها با نرم افزار SPSS و Lisrel نشان داد سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر و تنظيم هيجان کودک پيش بين کننده معناداري براي غذاخوردن هيجاني کودک هستند. شاخص برازندگي تطبيقي (016/0=RMSEA) و متوسط باقيمانده استاندارد شده (95/0=CFI) مطلوب شدند. اين مدل مشخص مي کند سبک دلبستگي، غذاخوردن ذهن آگاهي و باورهاي مادر با نقش واسطه اي تنظيم هيجان کودک پيش بين کننده معناداري براي غذا خوردن هيجاني کودک است. با توجه به نتايج بدست آمده مؤلفههاي مادر و کودک در مشکلات غذاخوردن هيجاني کودک تأثير گذار است و در زمينه علل يابي و درمان غذاخوردن کودکان بايد به اين مؤلفه ها نيز توجه نمود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت
   ایوب سقزی حمیده یزدانی اسفیدواجانی ندا فضلعلی محسن گل محمدیان
   شماره 98 , دوره 25 , تابستان 1400
   احساس حقارت از مفاهيم مهم در سنجش سلامت همه جانبه است که مي تواند همواره متأثر ازعوامل فردي و خانوادگي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت انجام گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف بنيادي و از نظر روش توصيفي از نوع مدل سازي چکیده کامل
   احساس حقارت از مفاهيم مهم در سنجش سلامت همه جانبه است که مي تواند همواره متأثر ازعوامل فردي و خانوادگي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه اي عملکرد خانواده در رابطه تاب آوري با احساس حقارت انجام گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف بنيادي و از نظر روش توصيفي از نوع مدل سازي معادلات ساختاري بود. جامعه آماري شامل کلية دانشجويان دانشگاه رازي کرمانشاه در سال تحصيلي 98-97 بود که به روش نمونه گيري دردسترس 200 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. به منظور جمع آوري دادهها از مقياس کهتري (IS)، پرسشنامهي تاب‏آوري کانر و ديويدسون (CD-RIS) و آزمون سنجش عملکرد خانواده (FAD-I) استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها علاوه بر شاخصهاي آمار توصيفي (فرآواني، ميانگين و انحراف معيار) از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و مدلسازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزارهاي SPSS-25 و AMOS-24 استفاده گرديد. يافته ها نشان داد مسيرهاي مستقيم تاب آوري به احساس حقارت، تاب آوري به عملکرد خانواده، عملکرد خانواده به احساس حقارت و مسير غيرمستقيم تاب آوري به احساس حقارت با ميانجيگري عملکرد خانواده معني دار بودند (01/0>p). يافتههاي اين پژوهش بر اهميت نقش ميانجيگري عملکرد خانواده در رابطه تابآوري با احساس حقارت تأکيد دارد. مي توان اميدوار بود با ارائه آموزش هاي مبتني بر تقويت عمکرد خانواده، آسيبهاي ناشي از فقدان تاب آوري تعديل شده و به کاهش احساس حقارت منجر مي شود. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی
   سجاد بشرپور میرنادر میری
   شماره 87 , دوره 22 , پاییز 1397
   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخلاقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد. بدین منظور، 204 نفر از منطقه 8 تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی پولات (2006) چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطة صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی و نقش بی اشتیاقی اخلاقی به عنوان یک متغیر واسطه انجام شد. بدین منظور، 204 نفر از منطقه 8 تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه استعداد خیانت زناشویی پولات (2006)، پرسشنامه صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010) و پرسشنامه بی اشتیاقی اخلاقی بندورا (1995) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. تحلیل یافته ها نشان داد هر یک از صفات تاریک شخصیت همبستگی معنادار با متغیرهای بی اشتیاقی اخلاقی و استعداد خیانت زناشویی دارند و همچنین بی اشتیاقی اخلاقی همبستگی معنادار با استعداد خیانت زناشویی دارد. از سوی دیگر، صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی علاوه بر اثر مستقیم، به واسطه بی اشتیاقی اخلاقی بر استعداد خیانت زناشویی تاثیر غیرمستقیم دارد. در نهایت، با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که بی اشتیاقی اخلاقی در رابطه بین صفات خودشیفتگی و ماکیاول گرایی با استعداد خیانت زناشویی نقش واسطه را ایفا می کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
   محمد خدایاری فرد غلامرضا سهراب پور الهه حجازی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جام چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان با همسر معتاد بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح سري زماني پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به شمار میرود. آزمودنیها 44 نفر با نمرۀ عملکرد خانواده پایینتر از میانگین جامعه در منطقۀ 10 تهران بودند که به روش نمونهگیری داوطلبانه انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر گروه شامل 2002 نفر بود و هر دو گروه در شرایط یکسان پس از انجام مصاحبه فردی با مقیاس عملکرد خانواده ارزیابی شدند. گروه آزمایش به مدت 01 جلسه تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ آزمایشی را دریافت نکرد. در پایان دوره، یک ماه و سه ماه پسازآن هر دو گروه مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی) زنانی که تحت روایت درمانگری گروهی قرار گرفتند نسبت به زنانی که در دوره شرکت نکردند، بهطور چشمگیری افزایش یافت. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
   طلیعه موسوی هندری مجید محمود علیلو یاسر مدنی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت م چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی بود. بدین منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه کودک آزاری، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیت مرزی را تکمیل نمودند. داده ها با نرمافزار SMART-PLS و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان میدهد که بین کودک آزاری عاطفی با نشانه های شخصیت مرزی، کودک آزاری جنسی با نشانه های این اختلال شخصیت و طرد با نشانه های این اختلال ارتباط غیرمستقیم و معنی دار از طریق بد تنظیمی هیجانی وجود دارد. همچنین طرد به صورت مستقیم با نشانه های این اختلال مرتبط است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
   محسن افشاری الهه حجازی جواد اژه ای ناهید صادقی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر شناسایی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده (FTPS) در دانش آموزان دبیرستانی و تعیین نقش آن در پیش بینی پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. بدین منظور تعداد 527 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه دوم که در سال تحصیلی 95-94 در شهر کرج مشغول به تحصیل بودند با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس چشم انداز زمان آینده و خرده مقیاس حال آینده نگر پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که ساختار مقیاس چشم انداز زمان آینده پس از چرخش واریماکس به وضوح نشان دهندة وجود چهار عامل مستقل است که تا حد بسیار زیادی با دسته بندی هاسمن و شل(2008) از ماده ها همخوانی دارد اما در تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم خرده مقیاس بسط به بار عاملی مناسبی روی سازه چشم انداز زمان آینده نرسید که می توان نتیجه گرفت که چشم انداز زمان آینده در دانش آموزان ایرانی تنها با سه مؤلفه «ارتباط»، «ارزش» و «سرعت» مشخص می شود. همچنین نتایج حاکی از اعتبار مطلوب مقیاس بود. تحلیل رگرسیون نشان داد که این سه مؤلفه به طور معناداری قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
   سیدولی اله موسوی سجاد رضائی ستاره عاطفی کرجوندانی حمید جوان پرست
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر رشت در سال تحصیلی 92- 93 بودند. لذ چکیده کامل
   پژوهش حاضر درصدد است به تعیین نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان بپردازد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر رشت در سال تحصیلی 92- 93 بودند. لذا نمونه ای به حجم 400 نفر به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان (SAS-A)، پرسشنامه روان بنه های ناسازگار یانگ و مقیاس منبع کنترل راتر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی واسطه ای به روش بارون و کنی تحلیل شدند. تحلیل های همبستگی پیرسون نشانگر رابطه مثبت و معنی دار بین روان بنه حوزه بریدگی و طرد، حوزه خودگردانی- عملکرد مختل، حوزه محدودیتهای مختل، حوزه دیگر جهت مندی، حوزه بازداری و اضطراب اجتماعی به ترتیب با مقادیر 60/0، 55/0، 39/0، 54/0، 50/0 بود. همچنین یافته ها نشان داد در این رابطه منبع کنترل قادر به تعدیل رابطه اضطراب اجتماعی و روان بنه های ناسازگار اولیه (در هیچیک از حوزه ها) نیست. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم
   جواد اژه ای مریم صیادشیرازی مسعود غلامعلی لواسانی عبدالرحیم کسایی اصفهانی
   شماره 85 , دوره 22 , بهار 1397
   پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران دارای کودکان اتیسم صورت گرفت. این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. گروه های آزمایشی شامل دو گرو چکیده کامل
   پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطرابی و افزایش پذیرش مادران دارای کودکان اتیسم صورت گرفت. این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. گروه های آزمایشی شامل دو گروه درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بود. هر دو گروه ده جلسه درمان را یک بار در هفته دریافت کردند. 12 نفر هم در گروه کنترل گماشته شدند که تحت درمان قرار نگرفتند. به منظور سنجش میزان اضطراب افراد از سیاهه اضطراب بک و جهت سنجش میزان پذیرش از پرسشنامه پذیرش و عمل استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد. مقایسه گروه های درمانی حاکی از آن بود که اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با درمان شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب و ارتقای پذیرش مادران تفاوت محسوسی نداشت، ولی ماندگاری اثر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در مرحله پیش آزمون–پیگیری در کاهش اضطراب و افزایش پذیرش بیشتر از درمان شناختی-رفتاری بود. بنابراین، پژوهش درمجموع حمایتی تجربی برای به کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مادران دارای کودکان اتیسم فراهم می آورد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا
   بهناز دوران علی فتحی آشتیانی
   شماره 88 , دوره 22 , زمستان 1397
   این مطالعه به مقایسة نظامنامه ‏اخلاق حرفه‏ ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و چکیده کامل
   این مطالعه به مقایسة نظامنامه ‏اخلاق حرفه‏ ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا پرداخته است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه کشورهایی که دارای نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای هستند تشکیل داده است. از بین آنها، کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و ایران به صورت هدفمند و براساس پیشرو بودن در تهیه نظامنامه اخلاق حرفه‏ ای انتخاب شدند و اصول و معیارهای اخلاقی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد کلیه نظامنامه‏ های مورد بررسی، به غیر از ایران و آمریکا، بعد از مقدمه، به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اصلی پرداخته اند. بعلاوه کلیه نظامنامه‏ ها دارای دو بخش اصلی اصول عمومی و معیارها هستند. اصول عمومی مطرح شده در نظامنامه‏ ها تقریباً مشابه و مشترک بوده و شامل: احترام به شأن افراد، مسئولیت‏ پذیری، یکپارچگی، عدم تبعیض یا عدالت، نیکوکاری و عدم آسیب‏رسانی است. استانداردهای اخلاقی نظامنامه ایران و آمریکا مستقل از اصول عمومی و به طور جداگانه در نظامنامه آمده ‏اند. این در حالی است که در نظامنامه استرالیا، کانادا و انگلیس، معیارها در زیر اصول اخلاقی مرتبط با خود ارائه شده ‏اند. معیارهای اخلاقی نظامنامه ایران تقریبا منطبق با نظامنامه آمریکا است و تفاوت مشاهده شده تنها در ترتیب ارائه معیارها، دو معیار «مسئولیت» و «نگهداری اطلاعات ثبت شده و حق الزحمه» و میزان توضیحات و پرداختن به جزئیات است. با توجه به یافته‏ های پژوهش حاضر به نظر می‏رسد، افزودن تعاریف و توضیحات لازم برای اصطلاحات تخصصی و اصول عمومی و افزودن جزئیات بیشتر به استانداردها و توجه به فرهنگ بومی و دینی می‏تواند به هرچه قابل فهم ‏تر و اجرایی ‏تر شدن نظامنامه ایران کمک کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها
   محمد محمدی جواد اژه ای مسعود غلامعلی لواسانی
   شماره 88 , دوره 22 , زمستان 1397
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها بود. جامعة این پژوهش مشتمل بر کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضات زناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت مراجعه نموده بودند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوة ن چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها بود. جامعة این پژوهش مشتمل بر کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات و تعارضات زناشویی و عدم صمیمیت در روابط به سرای سلامت مراجعه نموده بودند. در این پژوهش با بهره گیری از شیوة نمونه گیری در دسترس، 20 زوجی که بالاترین نمرات را در ابزارهای پژوهش کسب کرده بودند، انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 زوج) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، ابزار دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و مقیاس میل به طلاق روزولت، جانسون و مورو (1986) بود که توسط شرکت کنندگان هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش رویکرد هیجان مدار، باعث کاهش معنادار دلزدگی زناشویی و دو مؤلفة خستگی عاطفی و خستگی روانی در زوجین تحت مداخله شده است، اما در کاهش خستگی جسمانی زوجها مؤثر نبوده است. دیگر نتایج حاکی از آن بود که میل به طلاق در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کرده بود. با توجه به یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش رویکرد هیجان مدار توانسته بر کاهش دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین مؤثر واقع شود. مشاوران و درمانگران خانواده می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخلات بالینی و درمانی استفاده کنند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی
   لیلا محمدی محمد علی بشارت محمدرضا رضازاده مسعود غلامعلی لواسانی
   شماره 86 , دوره 22 , تابستان 1397
   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطة بین معنای زندگی و سلامت روانی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 337 دانشجو (153پسر، 184دختر) از دانشگاه تهران، در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودند که با روش نمو چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطة بین معنای زندگی و سلامت روانی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 337 دانشجو (153پسر، 184دختر) از دانشگاه تهران، در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه معنای زندگی، سیاهه سلامت روانی و فهرست عواطف مثبت و منفی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین معنای زندگی با بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی به ترتیب رابطة مثبت و منفی معنادار وجود داشت. تحلیل آماری داده ها نشان داد که عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی، نقش واسطه ای دارند. بر اساس یافته های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که توجه به معنای زندگی و ارتقا آن در زندگی دانشجویان سبب افزایش بروز عواطف مثبت و درنتیجه افزایش سطح سلامت روانی و کاهش بروز عواطف منفی و سطح درماندگی روانشناختی می شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
   حمیده محمدی محبوبه فولادچنگ
   شماره 87 , دوره 22 , پاییز 1397
   هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. شرکتکنندگان پژوهش شامل 378نفر (253دختر و 125پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای سبکهای پردازش هویت در رابطه بین سبکهای دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. شرکتکنندگان پژوهش شامل 378نفر (253دختر و 125پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سبکهای دلبستگی، مقیاس سبکهای هویت و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بودند. نتایج تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که دلبستگی ایمن، بهواسطه سبک هویت اطلاعاتی، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت هنجاری، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان است. دلبستگی اضطرابی، بهواسطه سبکهای هویت اطلاعاتی و هویت هنجاری، اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و بهواسطه سبک هویت اطلاعاتی اثری غیرمستقیم بر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان دارد. همچنین دلبستگی اجتنابی، بهواسطه سبک هویت سردرگم، دارای اثری غیرمستقیم بر راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان است. بر این اساس، سبکهای پردازش هویت، نقش واسطهای بین سبکهای دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان ایفا کردند. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  انجمن ایرانی روانشناسی
  مدير مسئول
  دکتر محمدکریم خداپناهی (دانشگاه شهید بهشتی)
  هیئت تحریریه
  دکتر پرویز آزاد فلاح (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر اسفندیار آزاد (دانشگاه بقیه اله عج) دکتر جواد اژه ای (دانشگاه تهران) دکتر غلامعلی افروز (دانشگاه تهران) دکتر رضا پورحسین (دانشگاه تهران) دکتر رسول روشن (دانشگاه شاهد) دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی (دانشگاه تربیت مدرس) دکتر فرامرز سهرابی (دانشگاه علامه طباطبائی) دکتر مهناز شاهقلیان (دانشگاه خوارزمی) دکتر محمدحسین عبداللهی (دانشگاه خوارزمی) دکتر علی فتحی آشتیانی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله عج) دکتر محمد علی مظاهری (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر علیرضا مرادی (دانشگاه خوارزمی) دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند (دانشگاه شهید چمران) دکتر محمد کریم خداپناهی دکتر ندا نظربلند دکتر حمید طاهر نشاط دوست
  شاپا: 18808436
  شاپا الکترونیکی: 1680843
  پست الکترونیک
  journal.iranapsy.ir@gmail.com
  آدرس
  تهران، خيابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک وی، ایستگاه پسیان، پلاک 2993
  تلفن
  02126211501

  جستجو

  نمایه شده در

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 9
  تعداد شماره ها 31
  مقالات چاپ شده 124
  تعداد نویسندگان 2122
  تعداد مشاهده مقاله 239015
  تعداد دانلود مقاله 10835
  تعداد مقالات ارسال شده 1116
  تعداد مقالات رد شده 838
  تعداد مقالات پذیرفته شده 188
  زمان پذیرش(روز) 80
  تعداد داوران 46