اخبار نشریه

تغییر شماره حساب مجله روانشناسی

شماره حساب جدید مجله روانشناسی در بخش شناسنامه مجله ذکر شده است.