اخبار نشریه

تشکيل مجمع عمومي و انتخابات انجمن ايراني روانشناسي

بر اساس دعوت قبلي و اعلام در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 1398/10/5، جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول «انجمن ايراني روانشناسي» به علت به حد نصاب نرسيدن اعضاء به نوبت دوم در تاريخ چهارشنبه 1398/11/16 موکول شد. در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد و خيرمقدم به حضار اعضاي هيئت رئيسه جلسه، به شرح زير انتخاب شدند:

1. آقاي دکتر محمدکريم خداپناهي از دانشگاه شهيد بهشتي (رئيس)

2. آقاي دکتر پرويز آزادفلاح از دانشگاه تربيت مدرس (ناظر)

3. آقاي دکتر علي فتحي آشتياني از دانشگاه بقيه اله عج (ناظر)

آنگاه بر اساس دستور جلسه موارد زير به اطلاع حضار رسيد:

الف: گزارش عمکرد انجمن توسط آقاي دکتر جواد اژه اي

ب: گزارش آقاي دکتر محمد کريم خداپناهي در مورد عملکرد «مجله روانشناسي»

ج: گزارش بازرس انجمن سرکار خانم دکتر مهناز شاهقليان در مورد عملکرد بيست و سه ساله انجمن

سپس، بعد از اعلام نامزدي نامزدهاي عضويت در هيئت مديره جديد و بازرس انجمن، برگه آراء توزيع و پس از قرائت آراء نتايج به شرح زير اعلام شد:

1. آقاي دکتر حسين زارع (از دانشگاه پيام نور) 2. آقاي دکتر محمدحسين عبداللهي (از دانشگاه خوارزمي) 3. آقاي دکتر فرامرز سهرابي (از دانشگاه علامه طباطبايي) 4. خانم دکتر ندا نظربلند (از دانشگاه شهيد بهشتي) 5. خانم دکتر زيبا برقي ايراني (از دانشگاه پيام نور) به عنوان اعضاء اصلي و آقاي دکتر اسفنديار آزاد (از دانشگاه بقيه اله) و آقاي دکتر عباس رحيمي نژاد (از دانشگاه تهران) به عنوان اعضاء علي البدل انتخاب شدند. همين طور آقاي دکتر جواد اژه‌اي (از دانشگاه تهران) به عنوان بازرس اصلي و خانم دکتر مهناز شاهقليان (از دانشگاه خوارزمي) به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

 

تعيين سمت هاي هيئت مديره جديد انجمن ايراني روانشناسي

پس از انتخابات انجمن ايراني روانشناسي، منتخبين هيئت مديره جديد در اولين جلسه خود در تاريخ 1398/11/27 آقاي دکتر محمدحسين عبداللهي از دانشگاه خوارزمي را به عنوان رئيس انجمن، آقاي دکتر محمدحسين زارع از دانشگاه پيام نور را به عنوان نايب رئيس انجمن و سرکار خانم دکتر ندا نظربلند از دانشگاه شهيد بهشتي را به عنوان خزانه دار، انتخاب نمودند.