اخبار نشریه

مقالات دريافتي مجله در طول بيست و سه سال

از آنجا که «مجلة روانشناسي» جزء معدود مجلاتي است که به خاطر رعايت حال ارسال کنندگان مقالات از دريافت وجه جهت اعلام وصول و چاپ مقاله، مبلغي دريافت نميکند با وجود اين اصول تعيين شده مجله کماکان رعايت نگارش صحيح و منطقي آنهاست. هرچند ارسال کنندگان اکثر مقالات رعايت حداقل اصول را نمي نمايند ولي به هر حال آغوش مجله در طول سالها به روي عزيزان پژوهشگر کشور بوده است. مجله در اين مدت 2696 مقاله از سوي خوانندگانش دريافت نموده است.

نمودار مربوط به مقالات دریافتی «مجله روانشناسی» از فروردین 1376 تا اسفند 1398 را می توانید به تفکیک سال در بخش اخبار مجله شماره 93 مشاهده نمایید.