جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990703249750 طراحي بستة آموزشي مبتني بر ذهن آگاهي و اثر بخشي بهزيستي روان شناختي و حرمت خود در نوجوانان افغانستاني مقيم ايران
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
منصوره حاج حسینی
پروین محمدی
2 13990705249773 بررسي روابط ساختاري بين ذهن آگاهي ورزشي و راهبردهاي تنظيم هيجان با اضطراب رقابتي ورزشکاران
پروین امین نژاد
لاله همبوشی
میلاد خجسته
رسول زیدآبادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)